Geslaagde 1e digitale Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 25 november 2020 heeft AV Weert voor het eerst in haar bestaan de eerste digitale algemene leden vergadering gehouden. Na enige weken voorbereidingen onder de supervisie van Jo Smits die als moderator die avond optrad, kon onze voorzitter Harry Peters de vergadering om precies 19.30 uur “digitaal” openen.  

Agendapunten

Tijdens de vergadering zijn o.a. de navolgende punten behandeld:

  • Verslag vorige ALV via mail 3 oktober 2020, Verantwoording 2019
  • Financiën: Bijgestelde begroting 2020, begroting 2021 en contributies 2021
  • Bestuursverkiezing, rooster van aftreden

Het verslag over verantwoording 2019 is goedgekeurd. De bijgestelde begroting 2020 viel mee, enkel en alleen door tegemoetkomingen vanuit de overheid en minder kosten door o.a. lagere trainersvergoedingen en lagere huur. Voor 2021 ziet het beeld er minder rooskleurig uit door o.a. het wegvallen van sponsoren en vooralsnog geen inkomsten uit evenementen en catering. Desalniettemin heeft de ALV besloten voor 2021 geen contributieverhoging door te voeren om haar leden iets tegemoet te komen.

Ondersteuning bestuur gezocht!

Vacant kwamen de posities van voorzitter en secretaris. Een “echt” afscheid van nu oud-voorzitter Harry regelt het bestuur bij de eerstvolgende fysieke ALV. Oud-secretaris Marie-Thérèse is aangebleven als bestuurslid Algemene Zaken. Het niet voltallig zijn van het bestuur en de behoorlijk onzekere vooruitzichten baren de resterende bestuursleden zorgen. Nogmaals een dringende oproep voor ondersteuning van het bestuur, dit kunnen ook deeltaken zijn.

Trainingen

Stelling is dat de vereniging momenteel geen trainingen aan leden > 17 jaar kan faciliteren.

Als er trainers zijn die, binnen de geldende regels, toch kansen zien om een training te verzorgen dan is het dringend verzoek om hierover contact op te nemen met de corona coördinator (bestuurslid Atletiek). Dit om de huidige regels af te stemmen. De huidige trainingen aan deze doelgroep zal te allen tijde op “eigen verantwoordelijkheid van de trainer” plaatsvinden.  

Onder dankzegging van oud-voorzitter Harry werd de vergadering rond 20.30 uur gesloten.

Bestuur AV Weert